Delaktighet ger fler makt att leda

Igår var jag med dottern till ridskolan och fick en lektion i praktiskt ledarskap. Hon är fortfarande tillräckligt liten för att jag ska kunna ta henne under armen och gå iväg om det behövs. Men, när jag ser hur hon hanterar många gånger sin egen vikt och styrka började jag fundera både kring vad hon gör i sitt ledarskap och mitt eget förhållande till ledarskap.

När jag jobbar med en grupp är jag i samma underläge som Linn har i hästboxen. En liten lättviktare som ska tampas med en stor massa. En massa som i mitt fall består av människors kunskap, energi, vilja och kompetens. Oftast med ett gemensamt intresse men med många olika viljor.

Man kan driva en grupp på samma sätt som en flock betesdjur men, det håller inte i längden. Det är en metod som leder till att gruppen känner sig utnyttjad och lurad. Kanske är det samma sak med hästen? Vi måste använda metoder som använder den inneboende kraften och kreativiteten som finns i alla grupper. Ett samspel mellan gruppens medlemmar och en förståelse för syftet med att gruppen finns ser jag som förutsättning för att gruppen ska prestera maximalt under låg tid.

Ofta talas det om hur man ska göra och vart man är på väg. Men det förutsätter att syftet är känt och förankrat i hela gruppen. Genom att känna syftet är det enklare att se sammanhanget i de handlingar som utförs. När man ser helheten har man möjlighet att påverka och att bli delaktig i alla steg för att nå uppsatta mål.

Delaktighet ger fler makt att leda – när organisationen leder på ett medvetet sätt för att låta fler leda.

Bryt mönstret med Skogsfloating

Vi pratar ofta om att hela kroppen och att alla sinnen ska aktiveras. Men, hur gör man det när man sitter fast i gamla mönster? De flesta av oss vill men hindras av både egna tankesätt och organisationens förväntningar. En känsla av tankarnas frihet upplever vi precis innan vi somnar eller i samband med att vi vaknar. De som mediterar känner igen den och har metoder för att nå tankens frihet, både för vila och kreativitet.

Skogsfloating är ett sätt att nå dit. Skogsfloating fungerar både för den enskilde och för gruppen. Metoden vi använder går ut på att genom enkla övningar landa här och nu. Till exempel plockar vi bort klockan och stänger av mobiltelefonen. Allt vi gör behöver inte vara mätbart. Och, vi behöver inte alltid vara nåbara.

Att tänka nytt eller att tänka på nya sätt för att koppla ihop tidigare erfarenheter kräver lugn och trygghet. Lugnet får du genom övningarna och tryggheten står gruppen för. När du är i den miljön finns det förutsättningar för hjärnan att tänka i nya banor. En stressad, eller hotad hjärnas uppgift är att hitta snabba lösningar för att kroppen den sitter på ska överleva. Snabba och säkra lösningar är de som är prövade och redan uttänkta. Därför använder vi Skogsfloatingmetoden för att skapa kreativa möten och nya lösningar.

Ledarskap är en del i organisationens kultur

Bilden av ledarskap behöver gå från något man utövar till att vara något man är en del av. Den förhärskande bilden av ledarskap är att en leder och att andra följer efter. Det förutsätter att ledaren sitter på kunskap som de som ska ledas saknar. Men idag är nästan all kunskap och information tillgänglig vilket gör att vi måste leda på ett annat sätt. Ett mer involverande sätt att se på ledarskap är att se företeelsen som en kultur, att ledarskapet sitter i organisationens kultur.

Om vi väljer att se det som en sanning öppnar sig nya möjligheter för att använda allas kapacitet, kreativitet och kompetens fullt ut. Dessutom blir alla ledare och ansvariga för verksamheten och dess utveckling. Det är nu som det blir spännande för en konsekvens av detta är att fler får makt att leda, åtminstone sitt eget arbete. Det betyder att det formella ledarskapet måste tänka och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare.

Starka ledare och organisationer är de som lyckas att få många att engagera sig och att aktivt ta ledarskap i sitt arbete och organisationens utveckling. En organisation som aktivt väljer att dra nytta av människors vilja att lära nytt och utvecklas blir sannolikt framgångsrik. Det är naturligtvis utmanande och kanske lite skrämmande att låta fler påverka utvecklingen. Men, ett tänkbart resultat av att ta utmaningen är att fler gör mindre och att det därigenom blir mer gjort.

Läs mer om hur du kan utveckla dig/ditt ledarskap genom att gå delta på en workshop. Jag ska delta och hoppas få träffa dig.

En kultur av ledarskap

Ledarskap ska ge stöd och energi för alla som berörs. Ofta tänker man på ledarskap som ett sätt att få andra att göra något, gärna det jag vill, på mitt sätt. Men, ett bra ledarskap grundar sig bland annat på att de som ska ledas ger dig mandat att leda dem.

Ett sätt att få det mandatet är att bjuda in och involvera hela gruppen i ledarskapet. När ledarskapet står på en grund av ärligt inbjudande och utnyttjande av hela gruppens kompetens kan en kultur av ledarskap uppstå. I en sådan kultur ges förutsättningar för att arbetet hamnar i flow-kanalen vilket ger en känsla av glädje och flyt. Arbetsglädje ger energi ur vetskapen att jag bidrar på samma villkor som alla andra i gruppen och att allas bidrag är en förutsättning för gruppens resultat.

Glädje är också en faktor för lärande, utveckling och kreativt tänkande. Att ha kul på jobbet är något annat än att roas av en komiker. Den glädje som uppstår under samarbete underlättar problemlösning och att hitta nya lösningar på gamla problem.

Birgitt Williams, skapare av the Genuine Contact™ Program, ger under april flera workshops på temat ledarskapskultur; The Genuine Contact Way – Nourishing a Culture of Leadership. Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm är de fyra orter som står som värdar.

Mer om plats, tid, innehåll och anmälan hittar du här.