En kultur för ledarskap

Ledarskap på annat sättDagens ledare verkar i en helt ny omgivning, i ett nytt sammanhang. De ska fortfarande nå målen och öka vinsterna samtidigt som de står inför utmaningen att leda en organisation som är i ständig och snabb förändring, både internt och externt. Organisationen är hela tiden uppkopplad mot en virtuell värld samtidigt som den är fysiskt sammanlänkad med resten av världen. Med det följer både för- och nackdelar. Komplexitet och interna konflikter tar kraft och resurser från organisationens tänkta verksamhet. Resurser som ofta saknas.

Fortfarande är den vanligaste bilden av ledarskap att en leder och att andra följer efter. Det förutsätter att ledaren sitter på kunskap som de som ska ledas saknar. Men idag är nästan all kunskap och information tillgänglig vilket gör att vi måste leda på ett annat sätt. Ett mer involverande sätt att se på ledarskap är att se företeelsen som en kultur, att ledarskapet sitter i organisationens kultur. Om vi väljer att se det som en sanning öppnar sig nya möjligheter för att använda allas kapacitet, kreativitet och kompetens fullt ut. Dessutom blir alla ledare och ansvariga för verksamheten och dess utveckling. En konsekvens av detta är att fler får makt att leda, åtminstone sitt eget arbete. Det betyder att det formella ledarskapet måste tänka och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare.

Kontakta oss för mer info

Comments are closed.