Enkelt på ytan men med ett stort djup

Att se med andra sinnen än synen och att kommunicera utan ord ger en annan dimension åt upplevelsen och lärandet.

Att se med andra sinnen än synen och att kommunicera utan ord ger en annan dimension åt upplevelsen och lärandet.

En stor vinst med enkla övningar är att deltagarnas fokus kan landa på innehållet istället för på regler och säkerhet. Det är lätt att tänka att en övning som ska visa en avancerad process eller öka förståelsen för det egna ledarskapet måste vara avancerad och svår att genomföra. Jag tror tvärtom, att övningar med enkla regler och med planerad tid för reflektion ger minst lika mycket, troligen mer.

En övning som den på bilden där en seende leder en ”blind” kan användas på många olika sätt och med en stor variation av syften och teman. Den kan användas för att skapa tillit i paret, visa vad som händer med kroppshållningen när vi plockar bort synintrycken, hur man kommunicerar et cetera. Det är först när vi ställer öppna frågor med utgångspunkt i temat under reflektionen som vi kan skapa ett lärande.

Min roll som ledare/lärare eller facilitator är att skapa förutsättningar för deltagarnas lärande. Min stora utmaning är att lita på processen och att vara trygg i att det som deltagaren lär sig är exakt det som är rätt sak och på rätt nivå, just nu, för vederbörande.

När jag vågar lita till processen och att kunskapen redan finns i gruppen, då kommer resultaten som alltid är bättre än jag vågade hoppas. De har dessutom ofta inslag som jag inte hade kunnat bidra med om jag istället genomfört en föreläsning. Bidrag i form av perspektiv eller erfarenheter som jag saknar. Värdet och lärandet för deltagaren ökar genom delaktighet och att lärandet sker både kollektivt och individuellt. Tack vare det får den enkla övningen ett stort djup.

En väg för att bli mer härvarande

Vägval

När vi genomförde Extraordinärt Ledarskaps Forum med naturen som resurs samlades vi på hotellparkeringen för att resa vidare till Tresticklans nationalpark. En resa på en knapp halvtimma, från en parkering till en annan. Under resan pratas det naturligtvis en del men det är fortfarande en ganska spänd grupp som kommer fram. Det är en spänning inför vad de kommande dagarna kommer att innebära, vad som ska hända, var vi ska vara och vad vi ska lära. Under ytan vilar också en nyfikenhet på vem som är vem i kursgruppen.

För att komma till vår kursplats är det en promenad på ett par kilometer. Den börjar som en smal, grusad promenadväg fram till nationalparksentrén för att sedan bli en vältrampad stig. När vi lämnar parkeringen sjunker tempot och samtalet blir annorlunda, lite tystare.

En smal stig gör att samtalet ebbar ut när man går efter varann och inte hör vad de andra säger. För att förstärka detta valde vi att gå tyst och med ett ganska stort avstånd till den som går framför. Med jämna mellanrum samlade jag gruppen i en cirkel och ställde frågor som ”vad hörde du?”, ”vilka dofter kände du?”, ”vad såg du?”. Svaren och intrycken som ges uttryck blir fler för varje stopp.

Det blir väldigt tydligt att man med enkla övningar kan bli mer närvarande och öppna sinnena för nya intryck. Eller, åtminstone göra dem synliga, intrycken bombarderar oss ju hela tiden även om vi låter dem passera obemärkt.

Extraordinärt ledarskapsforum

Extraordinärt ledarskap fördjupas i ett reflekterande samtal.

Reflekterande samtal kring extraordinärt ledarskap.

Att utvecklas som ledare kräver mer än att läsa en bok. Det kräver reflektion, övning och utbyte med andra ledare. Kompetens/praktisk kunskap, teori och faktakunskap ska smältas samman till en helhet för att ledarskapet ska bli riktigt bra, eller extraordinärt.

Vi vet att det i alla grupper finns en oändlig mängd kunskap, av alla dimensioner. Men, hur ofta vågar vi släppa fram den? Har du modet att lita blint på processen eller vill du styra för att ha koll på vad som händer? En extraordinär ledare har både modet och tryggheten att göra det.

Det behövs kanske inte så mycket för att du ska våga ta steget och pröva den spännande resan mot att leda så att andra kan leda. Ett första steg kan vara att delta i Extraordinärt Ledarskapsforum där du både får pröva metoder och träffa andra i ledarroller att dela erfarenheter med.

Under forumet använder vi övningar och metoder från Genuine Contact® Program och utomhuspedagogik. Vi blandar inne med ute, park och nationalpark, rörelse med mer lugna stunder. Kort sagt, enkla övningar som ger stora effekter.

Under de två dagarna använder vi platser och övningar som ger stora förutsättningar för att dela erfarenheter och att lära tillsammans. Den röda tråden som löper genom dagarna är att allt bygger på vartannat. Du får möjlighet att flyta med i strömmen utan att vi bryter programmets flöde. Du får helt enkelt möjlighet att delta utan att tänka på de didaktiska frågorna.

Mot slutet av forumet gör vi gemensamt en djupreflektion över vad, i vilken ordning och hur övningarna har genomförts. På så sätt åker du hem med en upplevelse av hur det kan upplevas av att vara i ledarskapsflödet och några färdiga övningar att använda i arbetet där hemma.

Läs mer

Ledarskap som vågrörelse

Brytande våg för att visa en bild av uthålligt ledarskap.

Ledarskap som en vågrörelse,

Ofta försöker jag ge en bild av hur min bild av ledarskap ser ut. Jag brukar tänka den som en vågrörelse. En våg som rullar in från öppen sjö mot en strand där den skapar en liten förändring, en rörelse, ett ljud; varje gång. Ledarskap handlar om att ge utrymme, stöd och energi för gruppmedlemmarna och gruppen att ta ansvar och att utvecklas. En våg på grunt vatten tycks slås sönder och förbrukas när den slår mot stranden eller kusten. Men, energin ingår i ett evigt kretslopp så en del blir till bestående förändring även om vågen har gått till spillo.

En våg på stort djup gör en stor cirkelrörelse, från ytan ner till energirikt, rent vatten och upp igen. Det är den bilden jag ser även om jag ofta lägger till ljudet från vågens rörelse över en sandstrand när jag beskriver den. Min tanke är att jag som ledare är en del i vågen som rullar runt. En stund använder jag energin till att skapa en rörelse eller någon form av förändring/aktivitet i gruppen på samma sätt som vågen påverkar stranden. Vid ett annat tillfälle har jag tagit till mig något i mötet med gruppen som jag tar med ner i djupet för att bearbeta och komma tillbaka med.

Det ger mig möjlighet att både ta bort skräp och att tillföra nytt upp på stranden. Det kan ju förstås lika gärna handla om att förändra något som upplevs som skräp på samma sätt som en glasskärva slipas och rundas i samspelet mellan vågens energi och sandkornens påverkan. Genom att tillföra eller ta bort men framför allt att ge gruppen tid och utrymme kan glasskärvan ges möjlighet att komma fram som en slipad diamant.

Delaktighet ger fler makt att leda

Igår var jag med dottern till ridskolan och fick en lektion i praktiskt ledarskap. Hon är fortfarande tillräckligt liten för att jag ska kunna ta henne under armen och gå iväg om det behövs. Men, när jag ser hur hon hanterar många gånger sin egen vikt och styrka började jag fundera både kring vad hon gör i sitt ledarskap och mitt eget förhållande till ledarskap.

När jag jobbar med en grupp är jag i samma underläge som Linn har i hästboxen. En liten lättviktare som ska tampas med en stor massa. En massa som i mitt fall består av människors kunskap, energi, vilja och kompetens. Oftast med ett gemensamt intresse men med många olika viljor.

Man kan driva en grupp på samma sätt som en flock betesdjur men, det håller inte i längden. Det är en metod som leder till att gruppen känner sig utnyttjad och lurad. Kanske är det samma sak med hästen? Vi måste använda metoder som använder den inneboende kraften och kreativiteten som finns i alla grupper. Ett samspel mellan gruppens medlemmar och en förståelse för syftet med att gruppen finns ser jag som förutsättning för att gruppen ska prestera maximalt under låg tid.

Ofta talas det om hur man ska göra och vart man är på väg. Men det förutsätter att syftet är känt och förankrat i hela gruppen. Genom att känna syftet är det enklare att se sammanhanget i de handlingar som utförs. När man ser helheten har man möjlighet att påverka och att bli delaktig i alla steg för att nå uppsatta mål.

Delaktighet ger fler makt att leda – när organisationen leder på ett medvetet sätt för att låta fler leda.

Bryt mönstret med Skogsfloating

Vi pratar ofta om att hela kroppen och att alla sinnen ska aktiveras. Men, hur gör man det när man sitter fast i gamla mönster? De flesta av oss vill men hindras av både egna tankesätt och organisationens förväntningar. En känsla av tankarnas frihet upplever vi precis innan vi somnar eller i samband med att vi vaknar. De som mediterar känner igen den och har metoder för att nå tankens frihet, både för vila och kreativitet.

Skogsfloating är ett sätt att nå dit. Skogsfloating fungerar både för den enskilde och för gruppen. Metoden vi använder går ut på att genom enkla övningar landa här och nu. Till exempel plockar vi bort klockan och stänger av mobiltelefonen. Allt vi gör behöver inte vara mätbart. Och, vi behöver inte alltid vara nåbara.

Att tänka nytt eller att tänka på nya sätt för att koppla ihop tidigare erfarenheter kräver lugn och trygghet. Lugnet får du genom övningarna och tryggheten står gruppen för. När du är i den miljön finns det förutsättningar för hjärnan att tänka i nya banor. En stressad, eller hotad hjärnas uppgift är att hitta snabba lösningar för att kroppen den sitter på ska överleva. Snabba och säkra lösningar är de som är prövade och redan uttänkta. Därför använder vi Skogsfloatingmetoden för att skapa kreativa möten och nya lösningar.

Ledarskap är en del i organisationens kultur

Bilden av ledarskap behöver gå från något man utövar till att vara något man är en del av. Den förhärskande bilden av ledarskap är att en leder och att andra följer efter. Det förutsätter att ledaren sitter på kunskap som de som ska ledas saknar. Men idag är nästan all kunskap och information tillgänglig vilket gör att vi måste leda på ett annat sätt. Ett mer involverande sätt att se på ledarskap är att se företeelsen som en kultur, att ledarskapet sitter i organisationens kultur.

Om vi väljer att se det som en sanning öppnar sig nya möjligheter för att använda allas kapacitet, kreativitet och kompetens fullt ut. Dessutom blir alla ledare och ansvariga för verksamheten och dess utveckling. Det är nu som det blir spännande för en konsekvens av detta är att fler får makt att leda, åtminstone sitt eget arbete. Det betyder att det formella ledarskapet måste tänka och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare.

Starka ledare och organisationer är de som lyckas att få många att engagera sig och att aktivt ta ledarskap i sitt arbete och organisationens utveckling. En organisation som aktivt väljer att dra nytta av människors vilja att lära nytt och utvecklas blir sannolikt framgångsrik. Det är naturligtvis utmanande och kanske lite skrämmande att låta fler påverka utvecklingen. Men, ett tänkbart resultat av att ta utmaningen är att fler gör mindre och att det därigenom blir mer gjort.

Läs mer om hur du kan utveckla dig/ditt ledarskap genom att gå delta på en workshop. Jag ska delta och hoppas få träffa dig.

En kultur av ledarskap

Ledarskap ska ge stöd och energi för alla som berörs. Ofta tänker man på ledarskap som ett sätt att få andra att göra något, gärna det jag vill, på mitt sätt. Men, ett bra ledarskap grundar sig bland annat på att de som ska ledas ger dig mandat att leda dem.

Ett sätt att få det mandatet är att bjuda in och involvera hela gruppen i ledarskapet. När ledarskapet står på en grund av ärligt inbjudande och utnyttjande av hela gruppens kompetens kan en kultur av ledarskap uppstå. I en sådan kultur ges förutsättningar för att arbetet hamnar i flow-kanalen vilket ger en känsla av glädje och flyt. Arbetsglädje ger energi ur vetskapen att jag bidrar på samma villkor som alla andra i gruppen och att allas bidrag är en förutsättning för gruppens resultat.

Glädje är också en faktor för lärande, utveckling och kreativt tänkande. Att ha kul på jobbet är något annat än att roas av en komiker. Den glädje som uppstår under samarbete underlättar problemlösning och att hitta nya lösningar på gamla problem.

Birgitt Williams, skapare av the Genuine Contact™ Program, ger under april flera workshops på temat ledarskapskultur; The Genuine Contact Way – Nourishing a Culture of Leadership. Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm är de fyra orter som står som värdar.

Mer om plats, tid, innehåll och anmälan hittar du här.